Jāņa Bisenieka fonds aicina skolēnus uz Biznesa nakti Jelgavā

  plakats Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju, Jelgavas biznesa inkubatoru, Jelgavas izglītības pārvaldi, Jelgavas Tehnikumu un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju no 1. līdz 22. martam, Jelgavā rīko 3 savstarpēji saistītu pasākumu ciklu skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades veicināšanai “Biznesa nakts”.
Pasākuma mērķis ir veicināt Jelgavas un novadu jauniešu interesi un motivāciju iesaistīties uzņēmējdarbībā, veidojot daudzfunkcionālas starpskolu mācību uzņēmumu komandas, attīstot produktus ar augstu pievienoto vērtību.
“Biznesa nakts” pasākumos aicināts piedalīties ikviens Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada vidusskolēns vai profesionālo iestāžu audzēknis, kurš vēlas attīstīt prasmi uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus.
Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičš norāda, ka: “Viens no mūsu pamata uzdevumiem ir veicināt jauniešos ilgtspējīgu un uz attīstību vērstu domāšanu. Mēs vēlamies integrēt jauniešus vidē, kur eksperimentēšana un savu ideju realizācija ir atbalstāma un nāk roku rokā ar ilgtspējības un sociālā atbildības vērtībām. Šāda domāšanas paradigma, mūsuprāt, ir fundamentāli svarīga garīgi un fiziski veselai un attīstītai sabiedrībai.”
1.martā no plkst. 12.00 - 17.00, Jelgavas Tehnikuma telpās norisināsies cikla ieskaņas pasākums “Ideju laboratorija”, kurā sadarbojoties vairāku izglītības iestāžu audzēkņiem tiks ģenerētas jaunas biznesa idejas, meklēti pirmie idejas domubiedri un noteiktas 10 labākas biznesa idejas.
Uzņēmējspēju un jaunrades cikla kulminācija - “Biznesa nakts” norisināsies 8. un 9. martā, Jelgavas Tehnikumā, kur vairāk kā 24 stundas skolēni veidos komandas, izstrādās biznesa plānus, veidos produktu prototipus un gatavos prezentācijas. Visa pasākuma garumā skolēniem atbalstu sniegs vairāk kā 10 mentori no uzņēmējdarbības vides. Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet 3 labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 300 EUR apmērā.
2 nedēļas pēc “Biznesa nakts” pasākuma, 22. martā, no plkst. 15.00 - 17.00, Jelgavas biznesa inkubatorā, norisināsies cikla izskaņas pasākums “Izaugsme”, kurā skolēniem būs iespēja uzzināt par atbalsta programmām un iespējām jaunajiem uzņēmējiem.

Pieteikšanās “Ideju laboratorijai” ir atvērta no 11. - 25.februārim.
Pieteikuma anketa - ej.uz/idejulaboratorija
Plašāka informācija un konkursa nolikums - www.facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

 
Bērnu reģistrācija 1.klasē sāksies martā

Otrdien, 22.janvārī, Jelgavas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti atbalstīja lēmuma projektu, kas paredz grozījumus bērnu reģistrācijai izglītības uzsākšanai 2019./ 2020. mācību gada 1. klasē Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs. Sakarā ar iespējamām izmaiņām Jelgavas pilsētas skolu tīklā, ko nosaka valsts īstenotā izglītības politika un izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, reģistrācija sāksies mēnesi vēlāk – 2019. gada 1. martā.

Veicot reģistrāciju elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis izglītības iestādei pa e-pastu nosūta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju. Izglītības iestāde vienas dienas laikā elektroniski informē bērna vecākus par sūtītā iesnieguma saņemšanu.

 
Jelgavas pilsētas pašvaldība organizē konkursu „ Laiks iespējām pirmsskolā”

Konkursa mērķis: pirmsskolas izglītības kvalitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs.

Konkursa uzdevumi:

  1. apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri veicina izglītojamo kompetenču attīstīšanu, nodrošinot individualizētu mācīšanu un mācīšanos;
  2. novērtēt un popularizēt Konkursa dalībnieku darba pieredzi, sekmējot veiksmīgāko ideju pārnesi citu pedagogu darbā.

Domes lēmums un konkursa nolikums

 
Nodibinājums „Jāņa Bisenieka fonds” izsludina ikgadējo biznesa ideju konkursu skolēniem

Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēni un Jelgavas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu 1. - 4. kursu audzēkņi aicināti piedalīties Jāņa Bisenieka fonda biznesa ideju konkursā.
Konkurss Jelgavas pilsētā norisinās sesto gadu pēc kārtas, tā mērķis ir motivēt jauniešus veidot savu biznesu, radīt inovatīvu produktus/pakalpojumus, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā.
Skolēniem pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 12. aprīlim.
Nolikums

 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

     Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 22. oktobra plkst.19.00

Vairāk informācijas par projektu

 
Publicēts Metu konkurss “Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Nameja ielā 30, Jelgavā”

 28.08.2018.  ir publicēts Metu konkurss “Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Nameja ielā 30, Jelgavā” http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/1000

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 30.oktobra plkst.12.00.

 
Konkurss uz pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” izsludina konkursu uz nepilna laika slodzes matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, sociālo zinību, ģeogrāfijas, vēstures, logopēda, psihologa un sociālā pedagoga amata vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Lasīt tālāk...
 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” izglītojamie 2018.gada septembra mēnesī turpinās mācīties citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” šajā vasarā noris nozīmīgi rekonstrukcijas darbi - tiek veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi- ēkas siltināšana un ieejas mezglu pārbūve, jaunas apkures sistēmas izbūve un divslīpu jumta izbūve. Šobrīd ir paveikta daļa no plānotā darbu apjoma un rekonstrukcijas darbi turpinās.
Lai darbus varētu veikt kvalitatīvi un tas netraucētu mācību procesa organizāciju, pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” izglītojamie 2018.gada septembra mēnesī turpinās mācīties citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiks nodrošināta katram bērnam - gan tiem, kas pirmsskolas izglītības apguvi jau uzsākuši, gan tiem, kas tikai šī gada maijā saņēma uzaicinājumu un iesniedza dokumentus bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
Līdz 2018. gada 22. augustam pirmsskolas izglītības iestādes vadība sazināsies personīgi ar katru ģimeni un precizēs, kurā no pašvaldības pirmsskolas izglītības ietādēm  bērnam būs vieta līdz “Sprīdīša” rekonstrukcijas darbu pabeigšanai.
Kopā ar bērniem citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs strādās arī pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāls.

 
Jelgavas 1.internātpamatskolā - attīstības centrā turpinās bērnu reģistrēšana pirmsskolas grupā

Jelgavas 1.internātpamatskola - attīstības centrs aicina pieteikt bērnus pirmsskolas grupā 2018./2019. mācību gadam.
Skola īsteno licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

• izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (01015311);
• izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (01015411);
• izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611).

Pirmsskolas izglītības grupā izglītojamos uzņem no 2 gadu vecuma ar pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku (aizbildņa) iesniegumu.
Izglītības iestāde piedāvā:

• DROŠU, ATTĪSTOŠU UN SAKĀRTOTU VIDI;
• APZINĀT UN ATTĪSTĪT KATRA BĒRNA INDIVIDUĀLĀS SPĒJAS;
• VELTĪT UZSVARU BĒRNU RADOŠUMAM, PATSTĀVĪGAI DARBĪBAI;
• VESELĪBAS NOSTIPRINĀŠANU UN UZLABOŠANU;
• BEZMAKSAS ĒDINĀŠANU.

Pieteikt bērnus pirmsskolas grupā var katru darba dienu.
Kontaktinformācija: Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs,
Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004,
Tālrunis 63029514

 
Latvijā turpinās Jauniešu garantijas papildu uzņemšana

Līdz 31. augustam 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā turpinās Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Mācības bez maksas pieejamas 32 darba devēju pieprasītās profesijās, kuras var apgūt viena gada laikā.

Lai pieteiktos mācībām, jauniešiem jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem un nestrādājošiem. Potenciālie audzēkņi var būt vakarskolas skolēni, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā. Jaunieši var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Reflektanti nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai pieteiktos mācībām, nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Šovasar uzņemšana notiek tādās profesijās kā lietvedis, šuvējs, apdares darbu strādnieks, kokapstrādes iekārtu operators, manikīra un pedikīra speciālists, frizieris, vizāžists, elektromontieris, lokmetinātājs, atslēdznieks, virpotājs, zobārsta asistents, māsas palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, kā arī pavāra palīgs, konditora palīgs un citās profesijās.

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

 
Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiādē uzvar Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
  111 Sestdien, 24.februārī Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru.
Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja trīsdesmit divi skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas.

Visaugstākos sasniegumus olimpiādē šogad uzrādīja 9. un 10.klašu skolēni. Jāatzīmē, ka skolu kopvērtējumā Jelgavas Spīdolas ģimnāzija arī šogad saglabāja savas līdera pozīcijas, tikai par nedaudz punktiem apsteidzot Jelgavas 5.vidusskolu.

Lasīt tālāk...
 
Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”

  musdienigs_tikls Pētījumu “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pēc IZM pasūtījuma veica karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. Pētījuma mērķis ir izpētīt aktuālos demogrāfiskos, infrastruktūras nodrošinājuma un iedzīvotāju mobilitātes aspektus un, balstoties uz izpētes un analīzes rezultātā iegūtiem oriģināliem kvantitatīviem un kvalitatīviem datiem, izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu un izstrādāt optimālo vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli.
Pētījumā ietverti konkrēti priekšlikumi vidusskolu tīkla attīstībai Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā.

Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”pieejams šeit

 
Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas gaita

  12225_800x-800x 17.10.2017. ir pagājis gads kopš Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas līguma parakstīšanas. Īss kopsavilkums par līdz šim Projektā sasniegto sadarbībā ar 67 Projekta pašvaldībām un pilotskolām, tai skaitā Jelgavas Valsts ģimnāziju un pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis”:

  • visas 100 pilotskolas turpina dalību projektā!
  • profesionālās pilnveides programmā ir piedalījušies vairāk kā 2000 projekta pilotskolu pedagogi un pašvaldību pārstāvji;
  • ir noorganizētas divas izglītības nozares konferences Latvijā. Katrā no tām ir piedalījušies vairāk kā 500 dalībnieki;
  • ir izveidota Moodle vide, kurā reģistrēti visi pilotskolu pedagogi;
  • ir sagatavots un sabiedriskajai apspriešanai nodots dokuments – Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts (https://www.skola2030.lv/apspriesana).

 Projekta otrajā gadā turpināsies profesionālās pilnveides programmas īstenošana pedagogiem un īstenots mācību satura aprobācijas darbs pilotskolās.

Plašāka informācija par citām ar Projekta īstenošanu saistītajām norisēm mājas lapā (https://www.skola2030.lv/)

 
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās  izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Lasīt tālāk...

 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

  nac_att_lpan_ieguldijums_tava_nakotne Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR   

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs 

Lasīt tālāk...

 
Publiskota interaktīva “Skolu karte”

  11 Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija vienkopus kļuvusi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte”.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Proti un dari"

  111 Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome
Stratēģiskais partneris: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”
Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros
Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt tālāk...
 
Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/2

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma privātajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai bērnam tiek palielināts par 20,00 euro. 

Lēmums

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

26.05.2016. tika pieņemts Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

lēmums
nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums