Uzsākta grupu komplektācija pirmsskolās

child08.05.2018. ir uzsākta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektācija

Aicinām vecākus sekot aktuālajai informācijai   https://www.epakalpojumi.lv/Services/BDR/Default.aspx

 
Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiādē uzvar Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
  111 Sestdien, 24.februārī Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru.
Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja trīsdesmit divi skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas.

Visaugstākos sasniegumus olimpiādē šogad uzrādīja 9. un 10.klašu skolēni. Jāatzīmē, ka skolu kopvērtējumā Jelgavas Spīdolas ģimnāzija arī šogad saglabāja savas līdera pozīcijas, tikai par nedaudz punktiem apsteidzot Jelgavas 5.vidusskolu.

Lasīt tālāk...
 
Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”

  musdienigs_tikls Pētījumu “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pēc IZM pasūtījuma veica karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. Pētījuma mērķis ir izpētīt aktuālos demogrāfiskos, infrastruktūras nodrošinājuma un iedzīvotāju mobilitātes aspektus un, balstoties uz izpētes un analīzes rezultātā iegūtiem oriģināliem kvantitatīviem un kvalitatīviem datiem, izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu un izstrādāt optimālo vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli.
Pētījumā ietverti konkrēti priekšlikumi vidusskolu tīkla attīstībai Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā.

Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”pieejams šeit

 
Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas gaita

  12225_800x-800x 17.10.2017. ir pagājis gads kopš Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas līguma parakstīšanas. Īss kopsavilkums par līdz šim Projektā sasniegto sadarbībā ar 67 Projekta pašvaldībām un pilotskolām, tai skaitā Jelgavas Valsts ģimnāziju un pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis”:

  • visas 100 pilotskolas turpina dalību projektā!
  • profesionālās pilnveides programmā ir piedalījušies vairāk kā 2000 projekta pilotskolu pedagogi un pašvaldību pārstāvji;
  • ir noorganizētas divas izglītības nozares konferences Latvijā. Katrā no tām ir piedalījušies vairāk kā 500 dalībnieki;
  • ir izveidota Moodle vide, kurā reģistrēti visi pilotskolu pedagogi;
  • ir sagatavots un sabiedriskajai apspriešanai nodots dokuments – Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts (https://www.skola2030.lv/apspriesana).

 Projekta otrajā gadā turpināsies profesionālās pilnveides programmas īstenošana pedagogiem un īstenots mācību satura aprobācijas darbs pilotskolās.

Plašāka informācija par citām ar Projekta īstenošanu saistītajām norisēm mājas lapā (https://www.skola2030.lv/)

 
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās  izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Lasīt tālāk...

 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

  nac_att_lpan_ieguldijums_tava_nakotne Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR   

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs 

Lasīt tālāk...

 
Jelgava iesaistās projekta "Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei: TOY metodes iekļaušanai" īstenošanā

Projekta mērķis: veicināt ES Padomes ieteikuma par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs īstenošanu ar inovatīvām metodēm, organizējot speciālus agrās bērnības izglītības un aprūpes pasākumus.
Projekta vadošais partneris: International Child Development Initiatives (Nīderlande).
Projekta īstenošanas valstis: Nīderlande, Beļģija, Horvātija, Latvija, Slovēnija, Slovākija, Ungārija, Itālija.

Lasīt tālāk...
 
Publiskota interaktīva “Skolu karte”

  11 Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija vienkopus kļuvusi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte”.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Proti un dari"

  111 Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome
Stratēģiskais partneris: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”
Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros
Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt tālāk...
 
Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/2

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma privātajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai bērnam tiek palielināts par 20,00 euro. 

Lēmums

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

26.05.2016. tika pieņemts Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

lēmums
nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

 
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

  dgs_lielais_centrs ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. 

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Lasīt tālāk...