Pakalpojumi
Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Pašvaldības komisija:
1. iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžu­ģimenē), kuri rakstiski ir atļāvuši izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, izglītojamam piemērotāko izglītības pro­grammu, pamato­joties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicī­niskās izpētes materiāliem;
2. sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
2.1. vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
2.2. jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
2.3. speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
3. ja nepieciešams, izvērtē jebkura vecuma izglītojamā, kurš izglītojas atbilstoši speciālās izglītības programmai, iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās izglītības programmai;
4. veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valo­das traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucē­jumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību;
6. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepie­ciešamību mājās;
7. analizē attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieredzi izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā;
8. koordinē pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un psihologu darbu;
9. savā darbībā ievēro valsts komisijas ieteikumus un norādījumus;
10. nodrošina atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā.
Pašvaldības komisija ir tiesīga:
1. ieteikt izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē;
2. ja nepieciešams, nosūtīt izglītojamo uz pārbaudi valsts komisijā;
3. uzaicināt piedalīties pašvaldības komisijas darbā ekspertus pedago­ģiskos, psiholoģiskos un medicīniskos jautājumos;
4. pieprasīt no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju par pašvaldības komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
5. atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši attiecī­gās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, un kontrolēt to izpildi.

word veidlapa: iesniegums

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07.03.2012.
 
Sociāltiesiska rakstura izziņu, izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” arhīva fondos esošajām lietām
  • Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda veidlapa un tā, uzrādot pasi, jāiesniedz Izglītības pārvaldē 204. kabinetā.
  • Izziņu var saņemt 2 nedēļu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
  • Izziņa ir bezmaksas.
word veidlapa: iesniegums izziņas saņemšanai
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07.03.2012.