Sākums Pirmsskolas izglītība  
Normatīvie dokumenti

Izglītības likums     http://likumi.lv/doc.php?id=50759

 

Vispārējās izglītības likums       http://likumi.lv/doc.php?id=20243

 

 31.07.2012.   Ministru kabineta noteikumi Nr.533

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām      http://likumi.lv/doc.php?id=250854

 

17.09.2013.  Ministru kabineta noteikumi Nr.890
Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu     http://likumi.lv/doc.php?id=260057

 

17.12.2013.   Ministru kabineta noteikumi Nr.709

Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”     https://likumi.lv/ta/id/278801

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 16-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”

http://likumi.lv/ta/id/280152-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-pirmsskolas-izglitibas-nodrosinasanas-funkcijas-istenosanas-kartiba

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18.04.2017.