Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda Aktualitātes  
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2014. g. 20. augustā

1. Pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei reģistrēti 2558  pieteikumi, no tiem 1621   pieteikumos vēlamais pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanas laiks  2014./2015. mācību gads .

2. Reģistrēti 39 iesniegumi, vietas piešķiršanai ārpus kārtas saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 3. daļas 12.1-12.8.  punktu.

3. Reģistrēti 37 iesniegumi vietas maiņai pirmsskolas izglītības programmas apguvei uz citu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

4. Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2014./2015. mācību gadu ir brīvas 52 vietas pirmsskolas izglītības programmā (programmas kods 01011111) un 27 vietas speciālās pirmsskolas izglītības  programmās

Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija nolemj:

1. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas 17 (septiņpadsmit) bērnus saskaņā ar 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 3. daļas 12.1-12.8.  punktu (1.pielikums);

2. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 12. punktu uzņemt no reģistra 42 (četrdesmit divus) bērnus, tajā skaitā – 32 obligātajā sagatavošana pamatizglītības apguves uzsākšanai  (2. pielikums).

3. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 23. punktu nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes maiņu 4 (četriem) bērniem

4. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 16. punktu nosūtīt paziņojumu vecākiem par vietas piešķiršanu, nosakot termiņu - 2014.gada 3.septembris paziņojuma apstiprināšanai vai noraidīšanai. Lai nodrošinātu  bērnu iekļaušanu pirmsskolas izglītības programmā uz jaunā mācību gada sākumu, lūgt vecākiem izdarīt izvēli un apstiprināt vai noraidīt piedāvājumu jau līdz 29.09.2014.

5. Informēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas par Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas 2014.gada 20.augusta lēmumu par vietu piešķiršanu.

6. Uzdot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām informēt komisiju par brīvajām vietām iestādēs līdz 2014.gada  3. septembrim.

7. Nākošo komisijas sēdi sasaukt 2014.gada 27. augustā.