esf___ikvd_logo_ansamblis-1030x217

  pumpurs-midi-ar-malm

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”Projekts ,,Pumpurs” –atbalsts skolēniem mācību apguvē
Piektdiena, 30.11.2018.

Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde jau otro gadu ir iesaistījusies projektā ,,Pumpurs”,kas sniedz atbalstu skolēniem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai.

2018./19. mācību gada 1. semestrī projektā ir iesaistītas 12 izglītības iestādes, 333 izglītojamie no 5.- 12.klasei.Projektā strādā 163 pedagogi.Visiem projektā iesaistītajiem skolēniem ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni.Visbiežāk plānos tiek izmantota iespēja sniegt individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos- latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, krievu valodā u.c.

Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas dažādās situācijās –konflikti ar klases biedriem un ģimenē, mācību motivācijas trūkums, vecāku prombūtne, vecāku atkarības u.c.

Izglītības iestādes arī izmanto projektā dotās iespējas izglītojamiem saņemt kompensācijas par naktsmītnēm, sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanas pakalpojumiem.

Pirmā semestra noslēgumā pedagogi izvērtēs katra izglītojamā individuālajā atbalsta plānā ietverto pasākumu izpildi. Pēc nepieciešamības individuālie atbalsta plāni tiks aktualizēti un arī 2. mācību semestrī skolēni saņems projektā paredzēto atbalstu.

 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai
Piektdiena, 21.09.2018.

esf-ikvd-logo-ansamblis-1030x217_700x147_72d7096522b7a00f611aeac18780f0b9

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 22. oktobra plkst.19.00

     Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

     Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada decembrim, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

     Aicinām izstrādāt Jauniešu iniciatīvu projektus, kuri veicina bērnu un jauniešu labizjūtu izglītības iestādē un ģimenē. Katram bērnam un jaunietim nozīmīgs ir kopā pavadītais laiks un nedalīta uzmanība. Svarīgi ir nodrošināt atbalstu bērniem un jauniešiem, kuriem ir mazinājusies mācīšanās motivācija. Šo izglītojamo iesaiste jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības sekmēs attieksmes maiņu, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

     Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

  

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes iela 22. – 204.kabinetā, pirmdienās no plkst.8.00 – 19.00; piektdienās no plkst.8.00 – 14.30, citās nedēļas dienās no plkst.8.00 – 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Papildus informāciju par projektu sagatavošanu sniegs Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Līvija Vilcāne, tālrunis – 63012464 un izglītības iestāžu projekta koordinatori:

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola – Baiba Balode - Lukjanska;

Jelgavas 4.vidusskola – Irēna Sitņikova un Revita Zariņa;

Jelgavas 5.vidusskola – Veronika Šilo;

Jelgavas 6.vidusskola – Ļiļa Kiseļova;

Jelgavas 2.pamatskola – Kristina Badjanova;

Jelgavas 3.sākumskola – Ieva Siņicina;

Jelgavas 4.sākumskola – Irēna Buķevica;

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola – Sanda Apsīte;

Jelgavas 1.internātpamatskola- attīstības centrs – Skaidrīte Krastiņa;

Jelgavas 2.internātpamatskola – Marina Sidorova;

Jelgavas Amatu vidusskola – Zigrīda Feldmane

Jelgavas Valsts ģimnāzija – Ruta Matrosova.

  

  

Jaunatnes projektu nolikumu var lejuplādēt šeit.

2. un 3. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa"

4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem"

5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 

Informatīvais materiāls

Plakāts

Video

  

Preventīvo pasākumu plāns PMP riska samazināšanai Jelgavas pilsētā pieejams šeit.

Preventīvo pasākumu plāns PMP riska samazināšanai Jelgavas Tehnikumā pieejams šeit.


 

Informācija par īstenotajām projekta “PuMPuRS” aktivitātēm pieejama projekta mājas lapā – www.pumpurs.lv un Jelgavas izglītības pārvaldes mājas lapā – www.jip.jelgava.lv

          *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja: Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza

 
Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Otrdiena, 13.03.2018.

Jelgavas pilsētas dome, 2017.gada 1.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās Jelgavas pilsētas skolas

Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas 1.internātpamatskola - attīstības centrs, Jelgavas 2.internātpamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas Amatu vidusskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija Jelgavas pilsētā

Līvija Vilcāne, tālrunis 63012464

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

 
Noslēdzies pirmais projekta PuMPuRS īstenošanas semestris Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs.
Pirmdiena, 15.01.2018.

Ir noslēdzies 2017./18. mācību gada 1. semestris, kurā Jelgavas pilsētas 120 skolēni projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu papildus konsultācijām dažādos mācību priekšmetos- latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, angļu valodā u.c. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai savu atbalstu sniedza arī izglītības iestāžu psihologi un sociālie pedagogi. Jāatzīmē, ka Projektā PuMPuRS atbalstu  saņem vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu 5.-12.klašu skolēni un Jelgavas Amatu vidusskolas 1. – 4.kursa audzēkņi.

Šajā mācību gadā projektā ir iesaistījušās 11 pilsētas izglītības iestādes. Pašreiz projekta PuMPuRS ekspertiem izvērtēšanai nodoti 147 individuālie priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāni.

Atbalstu un padomu projekta īstenošanā izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem sniedz gan Jelgavas izglītības pārvaldes projekta koordinatore L.Vilcāne, gan projekta PuMPuRS speciālisti.

Ir ļoti svarīgi  pedagogu  un atbalsta personāla sadarbībā veidot bērniem un jauniešiem atbalstošu izglītības  vidi, motivējot katru bērnu un jaunieti iegūt izglītību!

 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Piektdiena, 08.09.2017.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās  izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekta ietvaros tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Jaunajā 2017./2018. mācību gadā ir uzsākta ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitāšu ieviešana skolās. Projekta īstenošanai Izglītības pārvalde  iesaistīs arī stratēģiskos partnerus: sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas iestādes.

Projekta koordinatore ir Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Līvija Vilcāne.